Shto seksione në përpiluesin e librit: Çështja e Sako dhe Vanzeti (Howard Zinn)

 

Me struktura komplekse, psh. një kapitull me nënseksione, zgjedhja vetëm e kapitullit sipas të gjitha gjasave do ta zgjedh vetëm titullin e kapitullit, kështu që ju duhet të zgjedhni kapitullin dhe të gjitha nënseksionet.

Struktura e tekstit është treguar më poshtë

 
Seksioni
Zgjedh
Tituli, autori, data...
Çështja e Sako dhe Vanzeti
Burimi, shënimet...